Passa alla lingua italiana
Switch to English
Allez sur le site en français
Gehen Sie auf die Seite auf Deutsch
Przełącz się na język polski

Polityka prywatności

Wypełnij formularz i wyślij zapytanie
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 („Rozporządzenie”), ABTools S.r.l. zwana dalej Firmą, przekazuje następujące informacje w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez kontrahenta - który zobowiązuje się do przekazania tych informacji zainteresowanym osobom - a także do danych osobowych gromadzonych w celach marketingowych wskazanych w niniejszym Zauważyć.

1. Administrator danych
ABTools S.r.l., Via Raiale 116 - 65128 Pescara, Tel: 085.52.77.5 - Faks: 085 93.95.111 - VAT: 09049300016

2. KATEGORIE DANYCH OBIEKTU LECZENIA

2.1 Dane przetwarzane w ramach stosunku umownego
Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe przekazane przez kontrahenta zwanego dalej ZAINTERESOWANYM, w momencie zbierania informacji, dalej DANE OSOBOWE lub po prostu DANE, ze strony internetowej www.abtools.it takie jak:

• dane osobiste
• miejsce urodzenia
• Zamieszkania
• kod fiskalny
• NIP
• kod fiskalny
• Unikalny kod
• numer telefonu
• adres e-mail
• Dane konta bankowego

oraz ich późniejsze zmiany, a także dodatkowe dane, które zostaną dostarczone przez ZAINTERESOWANEGO STRONĘ lub pozyskane przez Spółkę w trakcie trwania stosunku umownego („DANE OSOBOWE” lub „DANE”).

Wszystkie takie informacje należy uważać za Dane Osobowe zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie, w jakim odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych (na przykład dyrektorów, pracowników, kierowników, współpracowników, konsultantów kontrahenta).

Na przykład numer VAT osoby prawnej nie mieści się w definicji danych osobowych.


2.2 Dane przetwarzane przy prowadzeniu działań marketingowych
Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe („Dane osobowe” lub „Dane”) dostarczone przez użytkownika („ZAINTERESOWANA STRONA”) lub zebrane przez Firmę podczas jego nawigacji w Witrynie.

• Dane przekazane przez ZAINTERESOWANEGO: są to głównie Dane zbierane podczas interakcji ze Spółką za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej lub subskrypcji Newslettera. Dane te obejmują imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu;
• Inne przetwarzane Dane: są to głównie Dane zebrane podczas przeglądania ZAINTERESOWANEGO STRONY na Stronie, takie jak adres IP, system operacyjny używanej przeglądarki, klikane treści i odwiedzane strony internetowe.


3. CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

3.1 Dane przetwarzane w ramach stosunku umownego
Dane Osobowe przetwarzane są przez Spółkę w następujących celach:

• wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na Spółce. Jakakolwiek odmowa podania Danych Osobowych dla realizacji wyżej wymienionych celów spowoduje niemożność nawiązania i kontynuowania stosunku umownego ze Spółką;

• określać i zarządzać stosunkiem umownym ze Spółką. W powyższym celu Dane Osobowe będą przetwarzane również w kontekście czynności: administracji, księgowości, zarządzania umowami, usług, fakturowania/płatności, audytu i certyfikacji obowiązkowych/ opcjonalnych sprawozdań finansowych, cesji lub zaliczki, jako a także w celu spełnienia określonych żądań oraz wypełnienia innych zobowiązań wynikających z Umowy ze Spółką. Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Jakakolwiek odmowa podania Danych Osobowych dla realizacji wyżej wymienionych celów spowoduje niemożność nawiązania i kontynuowania stosunku umownego.

3.2 DANE PRZETWARZANE W PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Dane są przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
• umożliwienie zainteresowanym stronom na bieżąco z produktami Spółki, poprzez marketing bezpośredni towarów i usług, otrzymywanie newslettera, dystrybucję materiałów informacyjnych, organizację i promocję wydarzeń oraz wysyłanie powiązanych ankiet stopień zadowolenia klientów ;

• wysyłać spersonalizowane informacje w oparciu o konkretny profil i zainteresowania ZAINTERESOWANEJ STRONY;

Przetwarzanie danych w celach, o których mowa w pkt a), b) i c) jest dobrowolne i podlega wyrażeniu zgody przez ZAINTERESOWANEGO STRONĘ.

Jakakolwiek odmowa podania tych danych uniemożliwi komunikowanie ZAINTERESOWANEMU jakiejkolwiek inicjatywy handlowej i oferty firmy ABTools S.r.l., jak również otrzymywanie informacji handlowych uznanych za istotne dla ich profilu.

Przetwarzanie Danych Osobowych może odbywać się również w kontekście wykonywania czynności zarządczychrozstrzyganie wszelkich sporów. Wszelkie tego rodzaju zabiegi mogą być stosowane na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, który zamierza chronić jej interesy i prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami.


4. SPOSÓB PRZETWARZANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

4.1 Dane przetwarzane w ramach stosunku umownego
Dane Osobowe przetwarzane są w Spółce głównie za pomocą środków elektronicznych i ręcznych odpowiednich dla zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności. W szczególności mogą być przetwarzane w następujący sposób:

• zbieranie danych od zainteresowanej strony;
• gromadzenie danych w rejestrach, wykazach aktów lub dokumentów urzędowych;
• zapisywanie i przetwarzanie na papierze;
• rejestracja i przetwarzanie na wsparcie IT;
• organizacja archiwów zarówno w formie zautomatyzowanej, jak i niezautomatyzowanej

Dane Osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Kryteria ustalania okresu przechowywania Danych uwzględniają dozwolony okres przetwarzania oraz obowiązujące przepisy podatkowe, przedawnienie praw oraz charakter prawnie uzasadnionych interesów, gdy stanowią one podstawę prawną przetwarzania.

Zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa, Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres późniejszy niż pierwotnie przewidywany, w przypadku jakichkolwiek sporów lub wniosków ze strony właściwych Organów.

4.2 DANE PRZETWARZANE W PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH
Komunikacja w celach wskazanych w pkt 3.2 może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej, Whatsapp, poczty papierowej Telegram, a także wszelkich innych obecnych i przyszłych środków komunikacji, przy czym zainteresowana strona może sprzeciwić się przetwarzaniu prowadzonemu przez jeden lub wszystkie z tych mediów.

Dane przetwarzane są w Spółce głównie za pomocą środków elektronicznych i ręcznych, odpowiednich do zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności. W szczególności mogą być przetwarzane w następujący sposób:
• zbieranie danych od zainteresowanej strony;
• zapisywanie i przetwarzanie na papierze;
• rejestracja i przetwarzanie na wsparcie IT;
• organizacja archiwów zarówno w formie zautomatyzowanej, jak i niezautomatyzowanej.

Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane.
W przypadku braku szczegółowych zasad, które określają czasy przechowywania dla celów wskazanych w niniejszym Powiadomieniu, Spółka dołoży starań, aby wykorzystać Dane Osobowe do wyżej wymienionych celów marketingowych przez rozsądny czas w odniesieniu do zainteresowania wykazanego przez ZAINTERESOWANEGO STRONĘ promocją inicjatywy, oceniane za 5 lat.

W każdym przypadku Spółka podejmie wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć wykorzystywania danych przez czas nieokreślony, przystępując okresowo w celu odpowiedniej weryfikacji skutecznego utrzymywania zainteresowania ZAINTERESOWANEGO STRONĘ przetwarzaniem ich w celach marketingowych, jak określono powyżej.


5. ZAKRES KOMUNIKACJI I PRZESYŁANIA DANYCH

Dane Osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym do ich przetwarzania w Spółce tylko wtedy, gdy jest to konieczne i w celach, dla których przetwarzanie jest dozwolone.

5.1 Dane przetwarzane w ramach stosunku umownego
Dane Osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę tylko i wyłącznie we wskazanych celach, a także, w razie potrzeby, właściwym organom sądowym, następującym kategoriom podmiotów:

• instytucje bankowe i kredytowe;
• firmy ubezpieczeniowe;
• konsultanci prawni;
• doradcy podatkowi, audytorzy i księgowi;
• firma windykacyjna;
• firmy, które wykrywają ryzyka finansowe i prowadzą działania zapobiegające oszustwom;
• administracje publiczne oraz organy nadzoru i kontroli;
• wypożyczalnia samochodów;
• biura podróży;
• firmy świadczące usługi informatyczne;
• firmy świadczące usługi ochrony i nadzoru;
• spółki macierzyste i/lub powiązane ze Spółką.

W odniesieniu do przekazanych im Danych Osobowych podmioty należące do powyższych kategorii mogą działać, w zależności od przypadku, jako przetwarzający dane (i w takim przypadku otrzymają odpowiednie instrukcje od Spółki) lub jako odrębni administratorzy danych. W tym ostatnim przypadku Dane Osobowe będą przekazywane wyłącznie za wyraźną zgodą zainteresowanych stron, z wyjątkiem przypadków, gdy przekazanie jest obowiązkowe lub konieczne przez prawo lub w celu realizacji celów, dla których zgoda interesudo.

Jeżeli ma to zasadnicze znaczenie dla realizacji celów wskazanych w pkt 3.1, Dane mogą być również przekazywane za granicę firmom z siedzibą zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.
Niektóre z tych jurysdykcji mogą nie gwarantować tego samego poziomu ochrony danych gwarantowanego przez kraj, w którym zamieszkuje osoba, której dane dotyczą. W takim przypadku Spółka zobowiązuje się do zapewnienia, że ​​Dane są traktowane z najwyższą poufnością poprzez zawarcie, w razie potrzeby, umów gwarantujących odpowiedni poziom ochrony i/lub przyjęcie standardowych klauzul umownych przewidzianych przez Komisję Europejską.

5.2 DANE PRZETWARZANE W PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Dane mogą być przekazywane przez Spółkę tylko i wyłącznie we wskazanych celach, a także, w razie potrzeby, właściwym organom sądowym, następującym kategoriom podmiotów:
• firmy świadczące usługi informatyczne;
• konsultanci Spółki;
• dostawcy usług marketingowych;
• spółki macierzyste i/lub powiązane ze Spółką.

Jeżeli ma to zasadnicze znaczenie dla realizacji celów wskazanych w pkt 3.2, Dane mogą być również przekazywane za granicę firmom z siedzibą zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.
Niektóre z tych jurysdykcji mogą nie gwarantować tego samego poziomu ochrony danych gwarantowanego przez kraj, w którym zamieszkuje osoba, której dane dotyczą. W takim przypadku Spółka zobowiązuje się do zapewnienia, że ​​Dane są traktowane z najwyższą poufnością poprzez zawarcie, w razie potrzeby, umów gwarantujących odpowiedni poziom ochrony i/lub przyjęcie standardowych klauzul umownych przewidzianych przez Komisję Europejską.

6. ISTNIENIE ZAUTOMATYZOWANEGO PROCESU DECYZYJNEGO
Nie ma zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do Danych.

7. Prawa zainteresowanego
W każdej chwili zainteresowany będzie miał prawo do:
• uzyskania od Spółki potwierdzenia, że ​​ich Dane Osobowe są przetwarzane lub nie, a w takim przypadku uzyskania dostępu do informacji, o których mowa w art. 15 Rozporządzenia;
• uzyskania sprostowania niedokładnych danych, które go dotyczą, lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, integracji niekompletnych Danych Osobowych;
• uzyskania usunięcia swoich Danych Osobowych, w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn, o których mowa w art. 17 Rozporządzenia, w stosownych przypadkach;
• wycofać zgodę w dowolnym momencie w przypadkach, gdy została wcześniej wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody;
• uzyskania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli jedna z hipotez, o których mowa w art. 18 Rozporządzenia;
• sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, jeśli ma to zastosowanie;
• odbierać w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne, dotyczących go Danych Osobowych oraz przekazywać te Dane innemu administratorowi danych, w przypadkach i w granicach określonych w art. 20 Rozporządzenia.
Firma może zażądać dodatkowych informacji przed rozpatrzeniem wniosków, jeśli musi zweryfikować tożsamość osoby, która je przesłała.

Zgodnie z RODO Spółka nie jest uprawniona do naliczania kosztów realizacji jednego z żądań wskazanych w niniejszym paragrafie, chyba że są one oczywiście bezzasadne lub nadmierne, a w szczególności są powtarzalne.

W przypadkach, gdy ZAINTERESOWANA STRONA żąda więcej niż jednej kopii swoich danych osobowych lub w przypadkach nadmiernych lub nieuzasadnionych żądań, Firma może (i) pobrać rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę koszty administracyjne poniesione w celu przetworzenia wniosku lub (ii) ) odmówić spełnienia żądania. W takich przypadkach Spółka poinformuje osobę zainteresowaną o kosztach przed rozpatrzeniem wniosku.

Z praw tych można skorzystać wysyłając:
- komunikacja mailowa na adres info@abtools.it
Bez uszczerbku dla wszelkich innych odwołań administracyjnych lub sądowych, zainteresowana strona ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (dla Włoch: Gwaranta ochrony danych osobowych), jeśli uzna, że ​​przetwarzanie, które jej dotyczy, jest prowadzone z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.garanteprivacy.it.

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązków określonych w niniejszej informacji. Zainteresowane strony, które zdecydują się złożyć ww. odwołania lub reklamacje, zapraszamy do kontaktu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z witryny. Pliki cookie poprawiają użyteczność i wydajność dzięki różnym funkcjom, takim jak ustawienia języka, wyniki wyszukiwania, a tym samym poprawiają Twoje wrażenia. Witryna wykorzystuje pliki cookie stron trzecich do wysyłania spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.
Credits: Finalmente Semplice